บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2566

บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2566 ตารางสรุปรวมผลงานในบัญชีนวัตกรรมไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 – เดือนกุมภาพันธ์ 2566 บัญชีนวัตกรรมไทย (Innovation News)
จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ห้องประชุมโพธิ์ทะเล แกรนด์ฮอลล์
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จังหวัดสมุทรปราการ

นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 2 พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลที่จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ รับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและที่เกิดขึ้น
จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมส่งเสริมโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน(Champ)ตามแนวทางD-HOPE

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมส่งเสริมโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน(Champ)ตามแนวทางD-HOPE

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวในพื้นที่

ประกาศเรือนจำกลางสมุทรปราการ เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา   ในอัตราจ้างเดือนละ 9,400 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์