ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ของกระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการจัดงานเทศกาลโคมไฟ เฟสติวัล แสงสีแห่งเมืองปากน้ำปี 9 “9 th Lantern Festival 2022”
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 124
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 53)
นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565
นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมกิจกรรม Thai MICE Connect: One Chamber One Community Familiarization Trip

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดสมุทปราการ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดสมุทปราการ
123... 8