จังหวัดสมุทรปราการ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นพลังต่อต้านยาเสพติด ไม่เสพ ไม่ค้า ไม่ผลิตและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ตุลการ ศาล ทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 5/2567

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ (เดือนพฤษภาคม) ครั้งที่ 5/2567  
จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานปลาสลิดบางบ่อ ออนไลน์ทั่วโลก ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดงานปลาสลิดบางบ่อ ออนไลน์ทั่วโลก ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ประจำปี พ.ศ.2567

      นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ปลาสลิดบางบ่อ ออนไลน์ทั่วโลก ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567

ประกาศ คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.จังหวัดสมุทรปราการ

คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567
จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านยาเสพติดในพื้นที่

จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านยาเสพติดในพื้นที่

     วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ ตามโครงการพัฒนา 72 สายน้ำ อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567