หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน

ประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 1119/2567 ลงวันที่ 21

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็น

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จังหวัดสมุทรปราการ

แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด SDGs2567 สป. แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม ที่มีการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หนังสือเวียน SDGs จังหวัดสมุทรปราการ  

เรื่อง หนังสือจังหวัด แจ้งหลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนฯ รอบการประเมิน วันที่ 1 เมษายน 2567

หนังสือจังหวัด แจ้งหลักเกณฑ์เลื่อนเงินเดือนฯ รอบการประเมิน วันที่ 1 เมษายน 2567 (1-2567)
123... 8