การตรวจราชการจังหวัด

การตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1

  แบบตอบรับการตรวจบูรณาการ รอบที่ 1-2567 (new) บัญชีสรุปหน่วยงานที่ให้ข้อมูลเขต 2 สมุทรปราการ กำหนดการตรวจบูรณาการ สมุทรปราการ

การตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2

หนังสือ สป0017.2-ว2647 ลว19-07-2566 กำหนดการตรวจบูรณาการ รอบที่2-2566 แบบตอบรับการตรวจบูรณาการ รอบที่ 2-2566 คำชี้แจงและแบบประเด็น

การตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

หนังสือ สป0017.2-ว548 ลว14-02-2566 กำหนดการตรวจ รอบที่ 1-2566 คำชี้แจงและแบบประเด็น แบบตอบรับการตรวจ รอบที่ 1-2566

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2565

หนังสือนำส่ง ตรวจราชการ มท เมษายน 2565 ประเด็นตรวจฯ เม.ย. 65 (สมุทรปราการ) แบบตรวจติดตาม