จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี 2567 สร้างจิตสำนึกให้คนเดินเท้า และผู้ขับขี่ยานพาหนะปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งการข้ามถนนในทางข้ามและการหยุดรถให้คนข้ามถนน

สรุปผลการประชุมการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา

สรุปผลการประชุมการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา   สามารถดูรายละเอียดสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ได้ที่
จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2567
จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องใน วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมเนื่องใน วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี 2567

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and

การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดสมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดสมุทรปราการ แทนตำแหน่งที่ว่าง >>>ดาวน์โหลด<<<.
จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2567น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อชาติไทย
จังหวัดสมุทรปราการ  ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี  เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE  จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2567