จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดจิตเวช

จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดจิตเวช

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยยาเสพติดจิตเวชเพื่อบำบัดฟื้นฟูพัฒนาทักษะและฟื้นฟูศักยภาพการใช้ชีวิตในสังคม ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐินกุยยกานนห์” ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ของกรมจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ >>>ดาวน์โหลด<<<

ผลงานวิจัย วารสารวิชาการ ป.ป.ช. และสื่อวีดิทัศน์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ข. ได้จัดทำผลงานวิชาการ ประกอบด้วย ผลงานวิจัย วารสารวิชาการ ป.ป.ช. และสื่อวีดิทัศน์ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และภารกิจงานของสำนักงาน ป.
จังหวัดสมุทรปราการ เปิดงานมหกรรมเที่ยวชุมชนยลวิถีจังหวัดสมุทรปราการ และโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและต่อ ยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

จังหวัดสมุทรปราการ เปิดงานมหกรรมเที่ยวชุมชนยลวิถีจังหวัดสมุทรปราการ และโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและต่อ ยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเที่ยวชุมชนยลวิถีจังหวัดสมุทรปราการ และโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรปราการ ณ ตลาดน้ำเรือบิน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสุมลฑา
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฯจังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฯจังหวัดสมุทรปราการ

พระพรหมเสนาบดี รองประธานกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 และคณะฯลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดสมุทรปราการ
ทอท.จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ทอท.จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการ “ทอท.อาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 72
เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลน ประจำปี 2566 ณ หอประชุมอาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 8/2566

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2566

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง การจัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียด การจัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดสมุทรปราการ