ประกาศ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ออกประกาศและคำสั่งตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

๑) ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ช่องทางอิเล็กรอนิกส์สำหรับการติดต่อสำนักงานพลังงานจังหวัด พ.ศ. 2566  ๒) ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง