จังหวัดสมุทรปราการ รับมอบหมวกนิรภัยรถจักรยานยนต์ในโอกาสครอบ 67 ปี ของการก่อตั้ง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จำนวน 100 ใบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564

รายงานสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2564

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2565

สป0017.2_23067 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สป0017.2_23067 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับเครือข่าย “บวร” ดีเด่น ประจำปี 2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับเครือข่าย “บวร” ดีเด่น ประจำปี 2565

นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับเครือข่าย “บวร” ดีเด่น ประจำปี 2565 (กลุ่มสมาชิกบ้าน วัด โรงเรียน
จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินมูลนิธิของสมเด็จพระยุพราช

จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินมูลนิธิของสมเด็จพระยุพราช

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดูแลรักษาที่ดินมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มูลนิธิฯ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการกำหนดแนวทางในการสำรวจข้อมูลที่ดินซึ่งผู้มีจิตศรัทธามอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อนำไปใช้วางแผนในการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มูลนิธิฯ ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ในวันที่ 14 พฤศจิกายน