Smart Visa ซึ่งเป็นวีซ่าประเกทพิเศษ เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น เข้ามาทำงานในประเทศไทย

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชักจูง และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยโดย รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาให้ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม จึงได้เพิ่มมาตรการสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรที่มีทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาทำงานและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต”
นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference