สป0017.2_23067 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สป0017.2_23067 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สป0017.2_23067 การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเเผนพัฒนาจังหวัดและคำของบประมาณ

2.เเบบฟอร์มการจัดทำเเผนพัฒนาจังหวัด (เเบบ จ.1)

3.แบบฟอร์มการจัดทำเเผนปฏิบัติราชการ (แบบ จ.2)

4. เเบบสรุปโครงการของกระทรวง กรม (แบบ จ.3)

5. เเบบฟอร์มข้อมูลโครงการเเบบย่อ (เเบบ จ1-1)

6. แบบฟอร์มคำของบประมาณโครงการจังหวัด

7.แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายเเนบท้ายคำของบฯ

8. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปและการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด