การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567