การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสมุทรปราการ

ระดับ

คะแนน

รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 จังหวัดโดยส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคร่วมทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จุดแข็ง จุดอ่อน ข้อบกพร่องและจุดที่ต้องพัฒนาของจังหวัด ตามรูปแบบที่กำหนด โดยผ่านคณะทำงานขับเคลื่อน ITA หรือคณะกรรมการที่กำกับดูแลด้านการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดหรือคณะกรมการจังหวัด 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA จังหวัดสมุทรปราการ
1.2 หนังสือเชิญประชุม 24 พ.ย. 2566
1.3 รายงานการประชุม 24 พ.ย. 2566
1.4 ภาพประกอบการประชุม 24 พ.ย. 2566
1.5 เอกสารการนำเสนอข้อมูลการประชุม 24 พ.ย. 66
1.6 หนังสือเชิญประชุม 17 ต.ค. 2566
1.7 รายงานการประชุม 17 ต.ค. 2566
2 จังหวัดโดยส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัด และมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 2.1 หนังสือเชิญประชุม 17 ม.ค. 2567
2.2 รายงานการประชุม 17 ม.ค. 2567
2.3 ภาพประกอบการประชุมคณะทำงาน 17 ม.ค. 67
2.4 แผนการขับเคลื่อนการประเมิน ITA จ.สป.67
3 จังหวัดโดยส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคมอบหมายบุคลากรในสังกัดดำเนินงานตามแผนการประเมิน ITA ของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3.1 บัญชีการมอบหมายภารกิจ
4 จังหวัดโดยสำนักงานจังหวัดตรวจสอบข้อมูลตามแผนการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการนำเข้าข้อมูลลงในเว็บไซต์จังหวัด เพื่อเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานเผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของจังหวัด 4.1 ตรวจสอบข้อมูลตามแผนการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4.2 แผนการขับเคลื่อนการประเมิน ITA จ.สป. 67
5 จังหวัดโดยสำนักงานจังหวัดรายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) 5.1 รายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA 2567 (6 เดือน)