คำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
งานออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน (กรณียื่นที่จังหวัดฯ)
การอนุญาตให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศ ที่อาคารหรือบริเวณสถานที่ที่จัดการประชุม หรือที่มีการชุมนุมระหว่างประเทศ ที่จัดโดยบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานหรือองค์การอื่น
การอนุญาตให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศ และหรือธงขององค์การกีฬาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก หรือที่รัฐบาลไทยรับรอง ที่สนามแข่งขันกีฬา อาคาร หรือบริเวณที่พักนักกีฬา และบริเวณที่มีการชุมนุมอันเกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ ซึ่งจัดโดยบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานอื่น
การให้ความเห็นชอบในการใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่เสียชีวิต
LINK คู่มือประชาชนของส่วนราชการในจังหวัดสมุทรปราการ