Contact Info
Phone: 089 203 3978
นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา

– ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2537

– ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์) สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2542

 

ประวัติการเข้ารับการอบรม

– โรงเรียนปลัดอำเภอ รุ่น 140

– หลักสูตรสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่น 8

– หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รุ่น 25

– หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 72

 

ประวัติการรับราชการ

– พ.ศ. 2539         ปลัดอำเภอ  อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร

– พ.ศ. 2541         ปลัดอำเภอ  กิ่งอำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ

– พ.ศ. 2544         ปลัดอำเภอ  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี

– พ.ศ. 2547         ปลัดอำเภอ  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี

– พ.ศ. 2548         เจ้าพนักงานปกครอง 7 ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

– พ.ศ. 2550         นักทรัพยากรบุคคล 7 ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

– พ.ศ. 2553         หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

– พ.ศ. 2555         ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

– พ.ศ. 2556         หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

– พ.ศ. 2559         ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดชลบุรี

และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดชลบุรี

– พ.ศ. 2560         รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี

– พ.ศ. 2561         หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี

– พ.ศ. 2565        รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
– พ.ศ. 2565        รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ