Contact Info
Phone: 08 9203 3976
นายสุจินต์ วาจากิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี   รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2534

ปริญญาโท    พัฒนบริหารศาสตร มหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2538

ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2556

ประวัติการเข้ารับการอบรม

วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตร ปสส. รุ่นที่ 47

วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตร ปอ. รุ่นที่ 131

วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตร นอ. รุ่นที่ 54

วิทยาลัยการปกครอง หลักสูตรนายอำเภอ (ทบทวน) รุ่นที่ 14

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2535 ปลัดอำเภอ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2535 ปลัดอำเภอ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

พ.ศ.2535 ปลัดอำเภอ อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2537 ปลัดอำเภอ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2540 ปลัดอำเภอ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2541 บุคลากร 5 สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง

พ.ศ. 2544 บุคลากร 6 สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง

พ.ศ. 2544 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง

พ.ศ. 2546 ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2546 ปลัดอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2546 เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 7 กองคลัง กรมการปกครอง

พ.ศ. 2549 รักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง 7 ว ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2550 จ่าจังหวัด (เจ้าพนักงานปกครอง 8 ว) ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2551 เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

พ.ศ. 2554 นายอำเภอ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. 2554 นายอำเภอ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

พ.ศ. 2554 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง

พ.ศ. 2555 นายอำเภอ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ. 2555 นายอำเภอ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2558 นายอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2561 นายอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. 2563 ผู้ตรวจราชการ (ผู้ตรวจราชการกรมสูง) กรมการปกครอง

พ.ศ. 2565 ปลัดจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

พ.ศ. 2565 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ