Contact Info
Phone: 089 203 0475
นายประทีป นทีทวีวัฒน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๘

รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙

ประวัติการเข้ารับการอบรม

หลักสูตรปลัดอำเภอ    รุ่นที่ ๑๒๗

หลักสูตรนายอำเภอ    รุ่นที่ ๕๘

หลักสูตรนายอำเภอ (ทบทวน)  รุ่นที่ ๑๙

หลักสูตรปกครองระดับสูง (นปส.)  รุ่นที่ ๖๘

ประวัติการรับราชการ

๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๙      ปลัดอำเภอ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒  ตุลาคม ๒๕๔๐          เจ้าพนักงานปกครอง ๓ ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กกกกกกกก กกกกกกก ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นายประสงค์ พิทูรกิจจา)

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑      ช่วยราชการประจำกองงานส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒   ปลัดอำเภอ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

๑๘ เมษายน ๒๕๕๔       ป้องกันจังหวัดเพชรบุรี

๑๓ มกราคม ๒๕๕๗       นายอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี (อำนวยการต้น)

๒ มีนาคม ๒๕๕๘            นายอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (อำนวยการต้น)

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘    นายอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ (อำนวยการสูง)

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘     นายอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (อำนวยการสูง)

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙        นายอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (อำนวยการสูง)

๗ เมษายน ๒๕๖๓            นายอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (อำนวยการสูง)

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕         ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖        รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญบำเหน็จกล้าหาญ เหรียญบำเหน็จในราชการ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓    ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

๕ ธันวาคม ๒๕๕๘         ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

๓ มกราคม ๒๕๖๗         เหรียญพิทักษ์เสรีชน (ส.ช.)

๒๑ กันยายน ๒๕๕๒      เหรียญราชการชายแดน (ช.ด.)

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕   เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒   เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๒