Contact Info
Phone: 06 1392 1010
นายชนินทร์ กาญจนสุชา
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2528

ปริญญาโท หลักสูตรพัฒนบริหารศาสตร มหาบัณฑิต (บริหารงานบุคคล)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2536

ประวัติการเข้ารับการอบรม

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์

สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.มท. หลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายงานการข่าวของระทรวงมหาดไทย

วิทยาลัยมหาดไทย หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง บ.มท. รุ่นที่ 19

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2532 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2532 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

พ.ศ. 2538 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 สำนักงานจังหวัดนนทบุรี

พ.ศ. 2538 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 สำนักงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2539 นักประชาสัมพันธ์ 4 กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2543 นักประชาสัมพันธ์ 6 ว กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2543 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. 2544 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

พ.ศ. 2548 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

พ.ศ. 2550 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 7ว สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

พ.ศ. 2555 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2555 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

พ.ศ. 2565 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

พ.ศ. 2565 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ