คณะทำงานบริหารจัดการข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / คณะทำงาน ที่เกี่ยวข้อง

หนังสือจังหวัดสมุทรปราการ

การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด