คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ

♦ กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2567 NEW!

 

หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติ

 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

แบบฟอร์มและเอกสารในการเสนอโครงการ

(ลงนามกำกับทุกหน้า และจัดเรียงเอกสารตามนี้ คลิก)

1. หนังสือนำส่งโครงการ
2. แบบ คกก.มท.๐๑ (แบบรายงานสรุปโครงการเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา ก่อนการจัดหา) [xls]
3. แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (พิจารณาวงเงินเฉพาะส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)

3.1 แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ปรับปรุง [doc]
3.2 แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท [doc]     คู่มือ-ตัวอย่าง [doc]
3.3 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป

กรณีไม่มีราคาตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัล

4. ต้องแสดงเอกสารการสืบราคาท้องตลาด อย่างน้อย ๓ รายรวมทั้งการสืบราคาจากเว็บไซต์ อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์
(ตัวอย่างเช่น ใบเสนอราคาสินค้า/ค่าจ้าง (quotation), รายการสินค้าที่แสดงราคา (catalogue), การ capture หน้าเว็บไซต์ที่แสดงราคา)

   ** เอกสารการสืบราคาท้องตลาดต้องระบุรุ่น และยี้ห้อให้ชัดเจน และต้องมีคุณลักษณะที่ไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะที่กำหนดในเอกสาร
   ** หากเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยน และแสดงการคำนวณเป็นเงินบาทพร้อมระบุวันที่ในการคำนวณให้ชัดเจน

กรณีมีการจ้างพัฒนาระบบ/โปรแกรม

5. ต้องแสดงแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ กำหนด [ตัวอย่าง]

     **ให้ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง และคำนวณจากอัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลฯ (http://www.mdes.go.th/view/1/ราคากลาง.html)

กรณีเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน

6. แบบ คกก.มท. ๐๔ (แบบรายงานการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน) [doc]

     **ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการในระดับจังหวัดในการตรวจสอบสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนฯ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ พิจารณา
โดยแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗) ดังนี้ คลิก

6.1 การดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๐๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑
เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา
6.2 การดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๙๔๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่อง โครงการปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

– มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 การตั้งงบประมาณรายจ่ายและ
การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– มท 0808.2/ว2611 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547 การตั้งงบประมาณรายจ่ายและ
การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

คำสั่งแต่งตั้ง

รายงานการประชุม

คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ

  • อยู่ในระหว่างดำเนินการ

คณะทำงานกลั่นกรองพิจารณาเรื่องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ

  • อยู่ในระหว่างดำเนินการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

อยู่ในระหว่างดำเนินการ

 

หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ

อยู๋ในระหว่างดำเนินการ

 

แหล่งอ้างอิง

 

ติดต่อ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02 702 5021-4 ต่อ 33538