แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 20 ปี (พ.ศ.2566-2585)

แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดสมุทรปราการ

รายงานประจำปี

รายงานผลดำเนินงาน

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

ที่มา: สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

 

แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล