เรื่อง ส่งDVDรายงานประมวลผลการเรียนรู้ด้วยประการณ์ตรงจาการปฏิบัติงาน (Action Learning) นปส. รุ่นที่ 77