หนังสือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในรอบการประเมินที่ 2 ระหว่างที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566 (ครั้งที่ 2/2566)

หนังสือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในรอบการประเมินที่ 2 ระหว่างที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566 (ครั้งที่ 2/2566)

หนังสือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในรอบการประเมินที่ 2 ระหว่างที่ 1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566 (ครั้งที่ 2/2566)