รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖