สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ที่อยู่

ถนน ศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

Email

office1@gmail.com

เบอร์โทร

08-9759-3894

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ

นายเชาวลิต สามห้วย