ช่องทางการร้องเรียน / ร้องทุกข์ ทั่วไป

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์จังหวัด

กรองรายละเอียด ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ให้ครบถ้วน เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา

ร้องเรียนผ่าน Traffy fondue

แจ้งปัญหาผ่าน LINE @traffyfondue. พิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้ง แล้วกดส่ง ถ่ายรูป ระบุประเภทปัญหา และแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา

ร้องเรียนผ่านฮอตไลน์ ๑๕๖๗

อยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนจะโทรติดในพื้นที่จังหวัดนั้น

ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ที่อยู่ ศากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซอยสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐและคู่มือการปฏิบัติงาน

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

1. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน

2. งานบริการส่งต่อ

3. ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ ให้คาปรึกษาแก่ประชาชน

4. รับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ

5. เป็นศูนย์รับรองการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาล

6. ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว

7. เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS)

ขอบข่ายเรื่องร้องเรียน

1. แจ้งเบาะแสการทาผิดกฎหมาย

2. ปัญหาความเดือดร้อน

3. ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

5. พบคนเสพยา วัยรุ่นมั่วสุม

6. ปัญหาเกี่ยวกับยานพาหนะ

7. ปัญหาด้านการศึกษา

8. ปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน

9. ปรึกษาข้อกฎหมายเบื้องต้น

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ

รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา ประสานแก้ไข รับใช้ประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 – 2702 – 5021 ต่อ 33571

โทรสาร :  33570

สายด่วน : 1567

ที่อยู่ :  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270