วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางยุทธศาสตร์ จังหวัดสมุทรปราการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางยุทธศาสตร์ จังหวัดสมุทรปราการ

 

วิสัยทัศน์จังหวัดสมุทรปราการ (Vision)

“เมืองอุตสาหกรรมสะอาด เกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ พัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจจังหวัดสมุทรปราการ (Mission)

1) ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่ร่วมกับชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2) ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP)

3) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้าน Logistic เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

4) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ปลอดภัย

5) ส่งเสริมพัฒนาเมืองให้เกิดการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

6) ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

7) ส่งเสริมการพัฒนางานบริการประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals)

1) พัฒนาอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีศักยภาพในการแข่งขัน โดยการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์

2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง ได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดี มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่เพียงพอ

3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน เช่น ถนนสายหลัก และสายรอง ระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งทางรางไฟฟ้า ประปา ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ฯลฯ

4) สร้างรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีความหลากหลาย โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน

ประเด็นการพัฒนา (Strategic Issues)

1) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในระดับสากล และพัฒนาเมืองควบคู่กับการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาศิลปวัฒนธรรม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างเพียงพอ และทั่วถึง

3) ส่งเสริมระบบ Logistics เชื่องโยงกับภูมิภาคอื่น และเขตเศรษฐกิจอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

4) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ สินค้าและบริการ รวมทั่วส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว

5) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวมทั้งโรคอุบัติใหม่

ตำแหน่งการพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ (Positioning)

1) เมืองอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการส่งออก (Eco-Industrial Town)

2) เมืองปริมณฑลศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อรองรับการผลิต การค้า การลงทุน การบริการ และการพาณิชย์

3) เมืองปริมณฑลน่าอยู่ ที่รองรับการขยายตัวของเมืองหลวง