การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดสมุทรปราการ

ระดับ

คะแนน

รายละเอียด เอกสารประกอบ
1 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีการมอบหมายภารกิจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ทุกคน) 1.1 บันทึกข้อความ (มอบหมายภารกิจ)
2 ทบทวนและการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส่วนราชการระดับจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านคณะทำงานขับเคลื่อน ITA หรือคณะกรรมการที่กำกับดูแลด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัด เพื่อปรับใช้ในการยกระดับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA จังหวัดสมุทรปราการ
2.2 หนังสือเชิญประชุม 24 พ.ย. 2566
2.3 รายงานการประชุม 24 พ.ย. 2566
2.4 ภาพประกอบการประชุม 24 พ.ย. 2566
2.5 เอกสารการนำเสนอข้อมูลการประชุม 24 พ.ย. 66
2.6 หนังสือเชิญประชุม 17 ต.ค. 2566
2.7 รายงานการประชุม 17 ต.ค. 2566
3 3.1 การจัดทำคำรับรองในการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ITA ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับรองผู้ว่าราชการทุกคน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคทุกคนและผู้บริหารท้องถิ่นทุกคน

3.2 การมอบหมายหน่วยงานประสานและบูรณาการ ITA

(1) ระดับจังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

(2) ระดับท้องถิ่น : ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอำเภอ

คำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ITA
4 4.1 การจัดทำแนวทางและมาตรการในการยกระดับผลการประเมิน ITA ของส่วนราชการระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

4.2 การประชุมเพิ่งเร่งรัดติดตามฯ และรายงานความคืบหน้าฯ ในการประชุมคณะกรมการ และหัวหน้าส่วนราชการ/การประชุมคณะกรรมการ/การประชุมผู้บริหารท้องถิ่น

4.0 แบบ 4 แนวทางและมาตรการในการยกระดับผลการการประเมิน ITA
4.1 หนังสือเชิญประชุม 17 ม.ค. 2567
4.2 รายงานการประชุม 17 ม.ค. 2567
4.3 ภาพประกอบการประชุมคณะทำงาน 17 ม.ค. 67
4.4 แผนการขับเคลื่อนการประเมิน ITA จ.สป.67
4.5 หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA จังหวัด
4.6 สรุปผลการดำเนินโครงการฯ 26 ม.ค. 67
4.7 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567
5 5.1 หน่วยรับการประเมินฯ  ระดับจังหวัดและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช.

(1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

(2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

5.2 การประชาสัมพันธ์

(1) มอบหมายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ รับรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมิน ITA

(2) ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจในจังหวัด เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด สมาคมโรงแรม ฯลฯ ร่วมดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการประเมิน ITA

 

5.1 บันทึกข้อความการนำเข้าข้อมูลในระบบ ITAS ของจังหวัด
5.2 ภาพรวมการนำเข้าข้อมูลในระบบ ITAS
5.3 บันทึกข้อความ
5.4 หนังสือมอบหมายประชาสัมพันธ์จังหวัด และภาคเอกชนในจังหวัด
5.5 รายงานการประชุม 17 ม.ค. 2567
5.6 ภาพประกอบการประชุมคณะทำงาน 17 ม.ค. 67