เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกกลุ่มน้ำโขงประจำปี พ.ศ. 2565