เรื่อง การรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติใหม่ (แทน พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบเจ็คสิบปีบริบูรณ์)