สำนักงานัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่