ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลอง การคาดการณ์ความต้องการเดินทาง ด้วยระบบราง และการพัฒนา โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (M-MAP 2)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลอง การคาดการณ์ความต้องการเดินทาง ด้วยระบบราง และการพัฒนา โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 (M-MAP 2)

เอกสารเพิ่มเติมการประชุม DOC059_1