อำเภอบางพลี ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอ จัดกิจกรรมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย

อำเภอบางพลี ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอ จัดกิจกรรมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย

อำเภอบางพลี ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอ จัดกิจกรรมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย

นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดลานวัฒนธรรม ในงานประเพณีรับบัว ประจำปี 2566 ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสืบสานประเพณีของอำเภอบางพลี และอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอบางพลีและจังหวัดสมุทรปราการ

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ตลอดจนการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมจากต่างชาติทั้งจากโลกตะวันตกและตะวันออก ส่งผลให้วิถีชีวิตดั้งเดิมที่ดีงามของชาวบางพลีเริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่มีการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยไม่ได้กลั่นกรองให้เหมาะสม ทำให้วัฒนธรรมที่ดีงามของบรรพบุรุษ รวมถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของอำเภอบางพลีค่อยๆ ถูกลืมเลือนไป

สภาวัฒนธรรมอำเภอบางพลี จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีการจำลองวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวอำเภอบางพลี ตลอดจนการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนัก รักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของบรรพบุรุษ และสืบทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นของอำเภอบางพลีให้ดำรงอยู่สืบไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ