ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำกลุ่มพลังมวลชน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567เพื่อแสดงออกซึ่งความรักสามัคคีและความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลของคนทั้งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำกลุ่มพลังมวลชน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567เพื่อแสดงออกซึ่งความรักสามัคคีและความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลของคนทั้งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำกลุ่มพลังมวลชน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567เพื่อแสดงออกซึ่งความรักสามัคคีและความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลของคนทั้งชาติ

     นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯในกิจกรรม เดิน ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ก่อนส่งมอบให้กับนายอำเภอในพื้นที่เชิญธงตราสัญลักษณ์ ไปตามเส้นทางต่างๆภายในจังหวัดก่อนจะนำไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความรักสามัคคีและความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลของคนทั้งชาติ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยเชิญชวนส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
     ในการนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีสายการวิ่งทั้ง หมด 10 สายจากทั่วประเทศโดยจังหวัดสมุทรปราการ อยู่สายที่ 7 ประกอบด้วย จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ รับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจังหวัดฉะเชิงเทรา
     ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการกำหนดจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมทั้งการแสดงและการละเล่นต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ