ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  ประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

     นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวอรวรรณ ชิณศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายสุพจน์ ภูมิเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมครั้งนี้
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมืองปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดำรงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ควรสืบทอดให้คงไว้ตลอดไป รวมถึง ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการต่อไป
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ