ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรณรงค์ให้ชุมชนช่วยลดขยะที่ต้นทาง ติดตั้ง “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรณรงค์ให้ชุมชนช่วยลดขยะที่ต้นทาง ติดตั้ง “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมรณรงค์ให้ชุมชนช่วยลดขยะที่ต้นทาง ติดตั้ง “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดโครงการ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” พร้อมทั้งรณรงค์การติดตั้ง ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่ชุมชนสุนทรศาลทูล ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ สร้างความตระหนักและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการคัดแยกขยะเศษอาหารหรือขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อช่วยลดขยะที่ต้นทาง โดยมีนายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง ผู้นำชุมชนและประชาชนชุมชนสุนทรศาลทูล ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ตามที่กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รณรงค์ส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน เพื่อทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และรณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ลดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะให้น้อยลง

เทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเป็นการจัดการขยะต้นทาง ซึ่งการลดปริมาณขยะเปียกหรือขยะเศษอาหารที่มีปริมาณน้ำหนักมากที่สุด จะช่วยลดปัญหากลิ่นน้ำเสียจากการเก็บขนขยะ ลดภาระงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากบ่อฝังกลบ อีกทั้งขยะเปียกที่เปลี่ยนเป็นสารบำรุงดินสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้อีกด้วย
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ