ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะฯ ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จุดตรวจแยกศรีเทพา จุดตรวจป้อมยาม กม.30 และจุดตรวจคลองเก้า ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีประชาชนจำนวนมากใช้รถ ใช้ถนน เดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ประกอบกับจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดทางผ่านไปสู่จังหวัดอื่น ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วงดังกล่าวสูงกว่าปกติ จังหวัดสมุทรปราการได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ตั้งจุดตรวจร่วมบนถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วทั้งจังหวัด ได้แก่ ถนนศรีนครินทร์ ถนนเทพรัตน(บางนา-ตราด) ถนนสุขุมวิท ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนเทพารักษ์ และตั้งจุดตรวจด่านชุมชนในเขต อบต./หมู่บ้าน พร้อมทั้งดำเนินการควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
แหล่งที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ