ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการการประชุมเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และพื้นที่โดยรอบ ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการการประชุมเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และพื้นที่โดยรอบ ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการการประชุมเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และพื้นที่โดยรอบ ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (7 ตุลาคม 2564) เวลา 10.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการการประชุมเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และพื้นที่โดยรอบ ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้หารือในประเด็นสรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสมุทรปราการ การดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว การดำเนินการตามนโยบายบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสมุทรปราการ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หน่วยงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และแนวทางการปรับปรุงระยะกลางและระยะยาวของนิคมอุตสาหกรรมบางปูที่อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
1) ดำเนินการทบทวนผลการศึกษาการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ตามที่ กนอ. ได้ศึกษาไว้เมื่อปี 2560 เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป และปัจจัยด้านราคาวัสดุก่อสร้าง
2) ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เขตประกอบการเสรี ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องมีการทบทวนผลการศึกษาบางส่วน
3) เสนอจัดหารถสูบส่งระบายน้ำระยะไกล ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ลบ.ม/ชั่วโมง จำนวน 1 คัน
4) เสนอจัดหาเครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ จำนวน 4 ชุด ที่สามารถรายงานปริมาณน้ำฝนแบบ Real Time ซึ่งจะติดตั้งโซนต่างๆ ของพื้นที่นิคมฯบางปู สำหรับการแจ้งเตือนน้ำท่วมและประกอบการ พิจารณากำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน