ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ และหอชมเมืองสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ และหอชมเมืองสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ และหอชมเมืองสมุทรปราการ

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้ และหอชมเมืองสมุทรปราการ ณ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ นางพัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการจังหวัดสมุทรปราการ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม
สําหรับโครงการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และบันทึกเหตุการณ์สําคัญของจังหวัดสมุทรปราการ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านนิทรรศการชุด “ร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ํา” ทั้ง 6 โซน อีกทั้งยังมี นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ที่รวบรวมเรื่องราวโครงการในพระราชดําริ ที่มีความผูกพันกับชาวสมุทรปราการ เช่น โครงการประตูระบายน้ําคลองลัดโพธิ์ และยังมีจุดชมวิวปากแม่น้ําเจ้าพระยาที่สวยที่สุด สามารถชม เมืองสมุทรปราการได้แบบ 360 องศา นอกจากนี้ อุทยานการเรียนรู้และ หอชมเมืองสมุทรปราการยังมีพื้นที่สาธารณะบริเวณสวนโดยรอบ ที่สามารถใช้ประโยชน์สําหรับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ได้ การเปิดอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการถือเป็นก้าวแห่งอนาคต เพื่อให้ชาวสมุทรปราการได้เห็นเรื่องราว ของสมุทรปราการ ครบทุกด้าน เป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันรวมทั้ง เป็นการส่งเสริมให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นพื้นที่สาธารณะแห่งการเรียนรู้สําหรับทุกคน