ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และรับทราบสรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำไปจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการเสนอขอรับเงินชดเชยค่างานปรับราคาได้ ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน 5 โครงการ พิจารณาขอเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจ่ายเงินตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมชำระดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนด พิจารณาการโอนสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 และพิจารณาขอใช้งบประมาณหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565