ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก่อสร้างวิหารและองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม อวโรกิเตศวรโพธิสัตว์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก่อสร้างวิหารและองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม อวโรกิเตศวรโพธิสัตว์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก่อสร้างวิหารและองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม อวโรกิเตศวรโพธิสัตว์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการก่อสร้างวิหารและองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม อวโรกิเตศวรโพธิสัตว์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบกรณีจังหวัดสมุทรปราการ โดยความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิพุทธสถานจีเต็กลิ้ม และประชาชนทั่วไป ได้มีแนวความคิด
ในการก่อสร้างวิหารพระโพธิสัตว์ พระแม่กวนอิม อวโรกิเตศวรโพธิสัตว์ เป็นอาคารแบบจีนมหายาน มีขนาดความกว้าง 32.40 เมตร ลึก 24.50 เมตร สูง 16.35 เมตร และองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม อวโรกิเตศวรโพธิสัตว์ปางประทานพรทรงเครื่องแบบมหาจักรพรรดิ เป็นศิลปมหายานแบบสมบูรณ์ โดยใช้หินแกรนิตแกะสลักปิดทองคำ เป็นทองคำเปลว ความสูงจากฐานถึงยอด 7 เมตร หน้าตักกว้าง 4 เมตร ความลึก 3.80 เมตร พร้อมรัศมี และภายในอาคารประดิษฐานพระประธาน 3 องค์ที่เป็นพระพุทธรูปสำคัญของพุทธศาสนาจีนมหายาน อันได้แก่ พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า พระอมิตาพุทธเจ้า องค์พระทำจากหินแกรนิตปิดทองคำเปลว ในแต่ละองค์มีความสูง 3.3 เมตร กว้าง 2.15 เมตร กำหนดก่อสร้างพระวิหาร
พระโพธิสัตว์กวนอิมในพื้นที่ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติโดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ
2. จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยให้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2567
3. แจ้งการจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมขอพระราชทานชื่อวิหารและองค์พระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิม อวโรกิเตศวรโพธิสัตว์ ไปยังกรมราชเลขานุการในพระองค์ ทราบในเบื้องต้น เพื่อรวบรวมแจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่อไป และพิจารณาการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ กับมูลนิธิพุทธสถานจีเต็กลิ้ม เพื่อให้การดำเนินการก่สร้างสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์