ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2565 ณ ห้องโพทะเล แกรนด์ฮอลล์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดังนั้นในวันนี้จังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2565 โดยมีข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยพร้อมเพรียง
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำส่วนราชการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยภายหลังจากเสร็จพิธีฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร