ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
โดยก่อนการประชุมได้มีการแนะนำข้าราชการย้ายมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้
1. นายชวลิต ทรงกิตติ ตำแหน่ง นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ (ตำแหน่งเดิม นายอำเภอบางบ่อ)
2. นายธรรมนูญ แจ่มใส ตำแหน่ง นายอำเภอพระประแดง (ตำแหน่งเดิม นายอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี)
3. นายวัฒนา เจริญจิตร ตำแหน่ง นายอำเภอบางบ่อ (ตำแหน่งเดิม นายอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร)
4. นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ (ตำแหน่งเดิม นายอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
5. นายศุภฤกษ์ พวงดี ตำแหน่ง จ่าจังหวัดสมุทรปราการ
6. นายธรรมนูญ กาญจนครุฑ ตำแหน่ง ป้องกันจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นสรุปผลตัวชี้วัดการทำงานของอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และตัวชี้วัดการทำงานของอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(10Flagships to DOPA New Normal 2022) ผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสมุทรปราการ สรุปผลการดำเนินการออกจัดระบียบสังคม และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีข้อเน้นย้ำ ข้อสั่งการในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19
1.1 รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ VUCA ได้แก่ V=Vaccine ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดโอกาสการป่วยหนักและเสียชีวิต U=Universal Prevention คือ การป้องกันตัวเองตลอดเวลา ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย 100% เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือสม่ำเสมอ C-Covid Free Setting คือ ร้านค้าและสถานประกอบการต้องมีการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ จัดให้มีการเว้นระยะห่าง ผู้ให้บริการต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีการตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ และ A=ATK โดยรณรงค์ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจเชื้อโรคโควิด – 19 โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการน่าสงสัยและมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่สงสัยติดเชื้อ หรือเดินทางไปยังพื้นที่กลุ่มเสี่ยง ให้รีบพบแพทย์และแจ้งข้อมูลทันที ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ/ไทยชนะ ทุกกลไกในระดับพื้นที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หอกระจายข่าว และเสียงตามสายในพื้นที่
1.2 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
1.3 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงาน
1.4 การเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อป้องกันโควิด – 19
2. การเตรียมการรับมือภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2565
เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี พ.ศ. 2565 เป็นปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอกำชับให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการ ดังนี้
2.1 เฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ ปริมาณฝนที่ตกและปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงวางแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยกำหนดแนวทางการใช้น้ำในลักษณะต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญ
2.2 ทบทวนและจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งของจังหวัดกับการนำข้อมูลผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำของจังหวัดบทเรียนจากการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคจากปีที่ผ่านมาประกอบการวางแผนบูรณาการและแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3 สำรวจพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมซนที่เคยเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นประจำ รวมไปถึงพื้นที่อื่น ๆ ที่มีปริมาณฝนตกน้อยจนไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ และให้ประสานโครงการชลประทาน การประปา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้
3. การป้องกันอุบัติเหตุบนทางข้าม หรือทางม้าลาย
เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างมีความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงขอเน้นย้ำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
3.1 ดำเนินการสำรวจและปรับปรุงบริเวณทางข้ามทางม้าลายให้มีเครื่องหมายจราจรที่ชัดเจน การตีเส้นชะลอความเร็ว รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อกวดขันวินัยจราจร
และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายให้ได้รับโทษสูงสุด
3.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล