ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมสโมสรท้ายเรือแม่กลอง ป้อมพระจุลจอมเกล้า ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วม
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและพระราชอัจฉริยภาพ พระเมตตา ที่ทรงชี้แนะแนวทางแก้ปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ทรงพระราชทานให้และวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธี และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สานร้อยพลังศรัทธาและสามัคคีของประชาชน เป็นเครือข่ายที่ร่วมกันสร้างความดีงามสนองพระราชปณิธานที่ทรงต้องการช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ให้พ้นจากภัยร้ายของยาเสพติดอย่างยั่งยืน เมื่อหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานถือว่าได้รับเงินศักดิ์สิทธิ์มาสู่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามพระราชประสงค์ในปี พ.ศ. 2563 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดพิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเสด็จเป็นประธานพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผู้แทนของหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการ มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 224 หมู่บ้าน/ชุมชน