ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ลักษณะของโครงการหรือกิจกรรมที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ลักษณะต้องห้ามของโครงการหรือกิจกรรมที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ และรับทราบสรุปโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จังหวัดสมุทรปราการ
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ปี 2565 จังหวัดสมุทรปราการ ตามกรอบวงเงินโครงการที่จังหวัดฯ ได้รับการจัดสรร (กรอบวงเงินจังหวัดฯ จำนวน 139,039,116 บาท)