ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกิจกรรม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอเข้าร่วม โดยมีประเด็นการเสวนา มีดังนี้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ระลอกใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565) จำนวน 688 ราย (ในพื้นที่ 456 ราย นอกพื้นที่มารักษา 232 ราย)
ผลการดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ มียอดผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จำนวน 1,621,255 คน ซึ่งมีประชาชนเป้าหมายในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,931,727 คน ซึ่งคิดเป็น 83.93% ของประชากรทั้งหมดของจังหวัดสมุทรปราการ
รายงานสถานการณ์เตียงรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ แยกตามประเภทเตียง ดังนี้
1) เตียงผู้ป่วยหนัก จำนวน 101 เตียง ใช้ไป 56 เตียง คงเหลือ 45 เตียง
2) เตียงผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง จำนวน 2,488 เตียง ใช้ไป 1,954 เตียง คงเหลือ 534 เตียง
3) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) จำนวน 6,827 เตียง ใช้ไป 4,501 เตียง คงเหลือ 2,326 เตียง
สรุปสถานการณ์จำนวนเตียงในสถานบริการภาครัฐและเอกชนรองรับสถานการณ์โควิด 19 จำนวนทั้งสิ้น 9,416 เตียง ใช้ไป 6,511 เตียง คงเหลือ 2,905เตียง
2. การดำเนินการและการจัดตั้งสถานที่กักกัน (State Quarantine) ศูนย์พักคอย (Community Isolation) และจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยจังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 47 แห่ง จำนวนเตียงรวม 3,003 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 8 ราย ดังนี้
1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 12 แห่ง จำนวนเตียงรวม 655 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
2) อำเภอบางพลี จำนวน 8 แห่ง จำนวนเตียงรวม 526 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
3) อำเภอพระประแดง จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียงรวม 350 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
4) อำเภอบางบ่อ จำนวน 9 แห่ง จำนวนเตียง 728 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 8 ราย
5) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 7 แห่ง จำนวนเตียง 549 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
6) อำเภอบางเสาธง จำนวน 4 แห่ง จำนวนเตียง 195 เตียง จำนวนผู้ป่วยปัจจุบัน 0 ราย
3. ความคืบหน้าในการค้นหาผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1
4. การดำเนินโครงการตลาดต้องชมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
5. สถานการณ์ราคาสินค้าในท้องตลาด และการช่วยเหลือประชาชนในกรณีราคาสุกรสูงขึ้น
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการสำรวจสถานที่จำหน่ายและสถานที่รับฝากเนื้อสุกรที่อยู่ในพื้นที่ จำนวน 10 แห่ง พบว่ามีเนื้อสุกรรวมทั้งสิ้น 672,525 กิโลกรัม และจะได้มีการดำเนินการควบคุมติดตามราคาและปริมาณความเหมาะสมของการจำหน่ายเพื่อลดผลกระทบข องประชาชนผู้บริโภคต่อไป
ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดให้เข้ามาเร่งแก้ปัญหา โดยเข้าควบคุมดูแลเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฉวยโอกาสของผู้ประกอบการ หรือผู้ค้าเนื้อสุกรในการกักตุนเนื้อสุกร โดยประสงค์จะให้เนื้อสุกรขาดแคลนในท้องตลาด เพื่อจะได้นำเนื้อสุกรออกจำหน่ายในราคาสูง จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการ สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 พิจารณาให้ความสำคัญกับการออกปฏิบัติหน้าที่ในการสำรวจการกักตุนเนื้อสุกรในพื้นที่ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 อย่างเคร่งครัด