ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 12/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 12/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 12/2564

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นสรุปผลตัวชี้วัดการทำงานของอำเภอประจำเดือนธันวาคม 2564 และตัวชี้วัดการทำงานของอำเภอประจำเดือนมกราคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(10Flagships to DOPA New Normal 2022) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีทุจริตประพฤติมิชอบทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สรุปผลการดำเนินการออกจัดระเบียบสังคม และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แจ้งบัญชีรายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวและการฟื้นฟูประเทศ ผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มีข้อเน้นย้ำ ข้อสั่งการในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19
สายพันธุ์โอมิครอน
เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด – 19 จากผู้เดินทางที่มาจากต่างประเทศ จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำกับติดตามการเข้าพักในพื้นที่ของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ตามมาตรการ Test and Go และ Sandbox ที่ได้รับอนุมัติก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยให้กำกับติดตามตั้งแต่การเดินทางจากท่าอากาศยานไปยังที่พัก การเข้าพักในพื้นที่ และดำเนินการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 เป็นแบบ RT-PCR ในวันที่ 5-6 ของระยะเวลาที่พำนักในพื้นที่
2. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ภายในประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด – 19 จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้
1) สร้างการรับรู้ประชาชนปฏิบัติมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเข้มข้น
2) ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในสถานประกอบกิจการหรือที่ทำงาน
3) ประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่
4) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้มีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง
5) กำชับให้เจ้าหน้าที่คงความเข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยทางถนน ในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565
จึงขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมการป้องกัน และใช้ความระมัดระวังในการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นพิเศษ รวมทั้งห้ามเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง หรือการแสดงโดยใช้เทคนิคพิเศษ (Special Effect) ในอาคาร หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการลุกลามของอัคคีภัยโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการ ได้แก่
1) เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่และวางระบบสื่อสาร พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันท่วงที
2) หมั่นตรวจตราพื้นที่ชุมชน สถานประกอบการ อาคารหรือสถานที่ ตลอดจนวัสดุสิ่งของภายในและโดยรอบ รวมทั้งเส้นทางคมนาคมสัญจร
3) สร้างการรับรู้กระตุ้นให้ประชาชนเข้าใจถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง การปล่อยโคมลอย รวมถึงบทลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย