ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่อาสาประกันภัยดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่อาสาประกันภัยดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่อาสาประกันภัยดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่อาสาประกันภัยดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายปลายวิน ทับถม ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วม
สำหรับโครงการอาสาสมัครประกันภัย เป็นหนึ่งในแผ่นงานการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านประกันภัยและเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือให้คำแนะนำด้านประกันภัยแก่ประชาชน
ในปีนี้ สำนักงาน คปภ. ได้คัดเลือกนายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ อาสาประกันภัยจังหวัดสมุทรปราการ ให้ได้รับรางวัลอาสาประกันภัยดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 นายสนิท เปี่ยมสวัสดิ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการประกันภัยแก่ประชาชน และเป็นผู้ให้ความสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันภัยแก่สำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรปราการด้วยดีเสมอมา ทั้งผลงาน ตลอดจนความอุทิศทุ่มเท เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน จึงได้รับคัดเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ อาสาสมัครประกันภัยดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรปราการ รางวัลชนะเลิศอาสาสมัครประกันภัยดีเด่นระดับภาค และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 อาสาสมัครประกันภัยดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564