ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแถลงข่าวการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแถลงข่าวการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแถลงข่าวการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น.
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
และแถลงข่าวการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมปากน้ำ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายแพทย์นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนเข้าร่วม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครอบคลุมมาตรการบุคคล มาตรการองค์กร มาตรการสังคม และมาตรการสาธารณสุข โดยเน้นการควบคุมโรคแนวใหม่ที่สมดุลกับการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัย (Smart Control and Living with COVID – 19) โดยเฉพาะการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทุกคนบนแผ่นดินไทยด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกำหนดเป้าหมายภาพรวมของประเทศจำนวน 100 ล้านโดส ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรปราการ ในปัจจุบันผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 100 – 200 คน การรับวัคซีนโควิด-19 ในภาพรวมของจังหวัดประมาณ ร้อยละ 78 ซึ่งเป้าหมายอยู่ที่ร้อยละ 85 การทำงาน
เชิงรุกของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและการบูรณาการของทุกหน่วยงาน เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้ลดจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดจำนวนผู้ป่วย รวมถึงลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้ นโยบายของจังหวัดสมุทรปราการที่เน้นเรื่องการได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยทุกคนในจังหวัดสมุทรปราการ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงและลดการเสียชีวิต จากการติดเชื้อโรคโควิด-19 นอกจากนั้น ยังมีมาตรการ COVID FREE SETTING ซึ่งประกอบด้วย มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ให้บริการและผู้รับบริการและส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพด้านการป้องกันโรคแบบครอบจักวาล (Universal Prevention) และมาตรการ DMHTTA ซึ่งทุกมาตรการจะส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการใช้ชีวิตได้อย่างปกติในเร็ววัน