ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ครั้งที่ 6/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ครั้งที่ 6/2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ครั้งที่ 6/2564

เวลา 13.30 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ครั้งที่ 6/2564 (ครั้งที่ 70) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายเงินงบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 ผลการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 (เฉพาะงบประมาณในการบริหารจัดการ) รายงานผลการตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 รายงานการรับรองงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 และรับทราบผลการพิจารณาการขอกันเงินตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณายกเลิกโครงการชุมชน ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 โครงการ ยกเลิกโครงการชุมชน ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการชุมชน จำนวน 31 โครงการ โครงการชุมชน (ที่ส่วนราชการดำเนินการ) จำนวน 14 โครงการ การขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คพรต. ในการจัดทำแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาการจัดทำแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบค่าดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565